Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Stanislav Havrila – hasta s.r.o. Strojnícka 9, 080 06 Prešov – IČO: 51865718, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov., Oddiel: Sro, Vložka č.: 36878/P (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke  predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Stanislav Havrila – hasta s.r.o. Strojnícka 9, 080 06 Prešov- IČO: 51865718, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov., Oddiel: Sro, Vložka č.: 36878/P

DIČ: 2120827566

IČ DPH: SK2120827566

Prevádzka: Strojnícka 9, 080 06 Prešov

Telefón: 0903 921 631

E-mail: gabiony1@gmail.com

2.  Ak si kupujúci (spotrebiteľ)  objedná tovar e-mailom jedná sa o krok v smere uzavretia zmluvy na diaľku  podľa §9 zákona 108/2000  Z.z. v znení neskorších predpisov.

3. Každý kupujúci objednáva tovar prostredníctvom dopytového formuláru na gabióny alebo vzduchotechniku, alebo emailom, či telefonicky zo stránky www.gabionovekose.sk

4. Na základe dopytu je zákazníkovi zaslané vyjadrenie k objednávke  s potvrdením o cene tovaru, množstve tovaru a cene dopravy objednaného množstva.

5. Doprava
internetový obchod  www.gabionovekose.sk zabezpečuje  prostredníctvom prepravnej služby, ktorú kupujúci potvrdzuje v objednávke :

Prepravná služba – SDS – ceny sú podľa váhy tovaru:

SDS
Váha v kg Cena dopravy s DPH v EUR
5 8
10 10
20 14
30 19
40 25
50 29
60 31
80 39
100 48
150 59
200 64
250 79
300 90
350 99
400 137
500 148
600 160
700 179
800 180
900 189
1000 200

Individuálna doprava pre vybraný tovar a objednávky z emailu, telefonu, objednávkového formulára pre vybraný tovar) – Prepravná služba SDS (zákazník bude o presnej cene dopravy informovaný po zaslaní objednávky emailom)

Cena dopravy SDS je na základe váhy zásielky. Dopravca si uplatňuje právo zmeny ceny v závislosti od objemu zásielky a preto cena dopravy môže byť dodatočne upravená. Táto skutočnosť bude zákazníkovi oznámená a po dohode doriešená.

Cena dopravy bude prepočítaná podľa objemu a váhy tovaru na základe dopytu odoslaného cez dopytový formulár alebo priamo na e-mail: gabiony1@gmail.com

Iné rozmery rôznych záhradných prvkov aj iných ako sú uvedené v cenníku Vám vyrobíme a naceníme na základe dopytu.

alebo Osobný odber

6. Tovar je následne adekvátne zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru dôkladne skontrolovať zásielku a prípadné poškodenie, alebo množstevný rozdiel spísať v škodovom zápise, prípadne nezrovnalosť vyznačiť na dodacom liste.  Je vhodné urobiť si aj fotodokumentáciu.

7. Spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný daňový doklad – faktúra, ktorá je zároveň dodacím listom.

8.Za tovar zodpovedá Internetový obchod až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim, keď Internetový obchod kupujúcemu, alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom.

9. Internetový obchod má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné objednaný tovar zabezpečiť v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V takomto prípade ponúkne kupujúcemu náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto suma vrátená do piatich dní na ním určený účet.

10. Internetový obchod  nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou službou.

11.  Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.

12. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou iných nepredvídateľných prekážok a kupujúci už tovar zaplatil vo forme faktúry v takomto prípade peniaze vrátime kupujúcemu do 5 dní na účet, z ktorého bola objednávka zaplatená resp. pokiaľ nedôjde k inej dohode.

13. Ceny uvádzané na web stránkach v cenníkoch na stránke Cenníky, ktoré majú byť uhradené kupujúcim, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník.  Cena dopravy Vám bude oznámená s potvrdením objednávky a bude tvoriť súčasť faktúry.

14. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné preukázateľne do jednej hodiny od obdŕžania uhradenia faktúry na účet Stanislav Havrila – hasta  s.r.o. č.u. SK92 1100 0000 0029 4307 3132. Pri splnení tejto podmienky je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi kupujúci emailom predávajúcemu. Úhrada za zrušenú objednávku – kúpna cena alebo jej časť, bude vrátená do piatich dní na účet.

 15. Tovar predávaný v AKCII, alebo vo VÝPREDAJI, je v ponuke do vyčerpania zásob, ak nie je inak ohraničená doba predaja.

 16. Dodacia doba –  do troch pracovných dní.
3-21 DNÍ:     tovar je vyexpedovaný  od 3 do 21 pracovných dní, upresníme Vám v emaily v potvrdení objednávky

Doprava sa realizuje v zmysle „Všeobecných zasielateľských podmienok“ ZLZ SR.

17. Údaje, ktoré zadávate pri dopyte vo formulári, či pri telefonickej komunikácii
Ako zákazník musíte pri vyplnení dopytu, ktorý nám posielate uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto:
•          Meno a priezvisko
•          Úplnú poštovú adresu
•          Telefonické + e-mail spojenie. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.
V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu než  je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:
•          Meno firmy
•          Úplnú poštovú adresu – sídlo firmy
•          Telefonické + e-mail spojenie
•          IČO
•          DIČ
•          IČ pre DPH
•          Bankové spojenie.Tieto údaje nám umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod.

Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho emailu z rozosielacej databázy:
Pokiaľ sa rozhodnete a budete chcieť zrušiť Vašu registráciu, stačí keď nám napíšete email na adresu: gabiony1@gmail.com, info@gabionovekose.sk .

18. Platobné podmienky a jednotlivé spôsoby platieb
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim súčasne s potvrdením objednávky a sú závislé na platných cenách v okamihu prijatia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia než v písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť.

19. Spôsoby platieb:

– platba prevodom na účet :  SK92 1100 0000 0029 4307 3132  – po dokončení objednávky Vám bude zaslaná faktúra ako podklad pre realizovanie platby – číslo účtu,  čiastka, variabilný symbol.
Faktúra Vám príde elektronickou poštou, pokiaľ ste do objednávky zadali kontaktný email. Po  overení platby pokračujeme vo vybavovaní Vašej objednávky a následne Vám ju pošleme.

– platba v hotovosti pri osobnom odbere:  na adrese preberacieho miesta Strojnícka 9, 080 06 Prešov

– platba v hotovosti pri prevzatí tovaru kuriérovi – dobierka – poplatok 2 €

Pri objednávkach odoslaných cez objednávkový dopytový formulár, telefón 0903 921 631 či email info@gabionovekose.sk, gabiony1@gmail.com budú platobné a dodacie možnosti dohodnuté emailom, či telefonicky – zákazníkovi príde informácia o všetkých možnostiach do emailu a po ich potvrdení sa stáva objednávka záväznou.

Reklamačné podmienky

20.Účelom Reklamačných podmienok je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len “reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

21. Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť Stanislav Havrila – hasta s.r.o.. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície §2 písm. e/ ZoOS.

22. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo zaobstaráva služby na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti, a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho u kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v týchto Reklamačných podmienkach prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

23. Tieto Reklamačné podmienky sa vzťahujú na predaj tovarov a poskytovanie služieb zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

24. Tieto Reklamačné podmienky nahrádzajú vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

25. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami týchto Reklamačných podmienok.

26. Ustanovenia týchto Reklamačných podmienok sa na vybavovanie reklamácií použijú v rozsahu neodporujúcom osobitným predpisom uvedeným v poznámke č. 22b ZoSS..

27. Zodpovednosť za vady:

27.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

27.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

27.3. Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

27.4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

  27.4.1. vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;

  27.4.2. vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;

  27.4.3. vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

  27.4.4. vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;

  27.4.5. vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;

  27.4.6. vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;

  27.4.7. tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

  27.4.8. vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;

  27.4.9. vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

  27.4.10. vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.

28. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

28.1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni a u určenej osoby podľa musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

28.2. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list a doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru.

28.3. V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

29. Spôsob vybavenia reklamácie:

29.1. Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

29.2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

29.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

29.4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

29.5. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

29.6. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 13.5 prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

29.7. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 13.5 prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

29.8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

29.9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

30. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

31. formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu

30.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

30.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

30.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

30.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

30.5. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

– dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

– na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

30.6. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

30.7. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

30.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

30.9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

30.10. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

30.11. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

30.12. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

30.13. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

30.14. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

30.15. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

30.16. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

– hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

– náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

30.17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

30.18. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 31. Záverečné ustanovenia:

31.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

31.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

31.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

31.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Stanislav Havrila – hasta  s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

31.5.Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

31.6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

31.7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Príloha č. 1   Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2   Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Príloha č. 3   Uplatnenie reklamácie tovaru

Príloha č. 1

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku –formulár na stiahnutie.doc_

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci
Obchodné meno:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Telefón:
E-Mail:

 

Kupujúci
Meno a priezvisko:
 Ulica a číslo:
 Mesto:
 PSČ:
 Telefón:
 E-Mail:

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  (vyberte jednu z možností):
Kúpnej zmluvy
zmluvy o poskytnutí služby

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
Zo dňa:
Číslo faktúry:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):
plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)
názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:  
Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte):  
poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)  
prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:  

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

V ……………………………….. Dňa ……………………..

 

 

 

………………………………

Meno priezvisko

(podpis)

 

 

Príloha č. 2

                 Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením.

Na tento účel použite vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať  elektronicky prostredníctvom e-mailu. Jeho prijatie Vám potvrdíme tiež e-mailom. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu tovaru. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy a zároveň doručený vrátený tovar späť na našu adresu.

Ich úhrada bude uskutočnená  rovnakým spôsobom, aký ste  použili  pri  Vašej  platbe,  pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu prevádzky spoločnosti bez zbytočného odkladu a v  každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzanie s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátania iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Príloha č. 3                                   Reklamácia tovaru

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci
Obchodné meno:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Telefón:
E-Mail:

 

Kupujúci
Meno a priezvisko:
 Ulica a číslo:
 Mesto:
 PSČ:
 Telefón:
 E-Mail:

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
Zo dňa:
Číslo faktúry:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 

Dôvody reklamácie:
 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………………….. Dňa ……………………..

 

………………………………

Meno priezvisko

(podpis)

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku

Zdieľať túto stránku